top of page

C. Sant Feliu amb un bon govern, Democràtic i en comunitatC. 1. Participació per a l'aprofundiment democràtic
C. 2. Transparència, comunicació i dret a la informació de la ciutadania
C.3. Organització i funcionament Ajuntament. eficiència i proximitat

C. Sant Feliu amb un bon govern, Democràtic i en  comunitat

Un Ajuntament que funcioni bé, amb bons i bones professionals és condició necessària en la garantia de prestació de serveis públics de proximitat i de qualitat. Això s’ha demostrat especialment al llarg d’aquest mandat que s’acaba, en el que ens hem enfrontat a una crisi mai viscuda, com ha estat la pandèmia de la COVID, a la que hem pogut donar resposta gràcies a l’organització amb que comptem i al compromís de totes les persones que la integren.

Ara bé, quan parlem de bon govern, hem de parlar de democràcia i de comunitat, tot comptant amb la veu i la participació de les ciutadanes i els ciutadans, per continuar construint Sant Feliu des del sentiment i la visió col·lectiva de la seva gent, vetllant pel seu dret a rebre una informació rigorosa i veraç que li permeti formar-se criteris i opinions fonamentades, fent que la ciutat resultant sigui aquella que s’adapta a les necessitats i aspiracions de la seva ciutadania.

Això requereix avui, amb els canvis profunds que han suposat les transformacions tecnològiques, que ens han fet passar del món analògic al digital i que ens han canviat la vida a tots els nivells, edats i àmbits; afrontar dos reptes: el d’adequar, sistematitzar i millorar la comunicació publica local, i el de potenciar l’alfabetització digital de tots els veïns i veïnes, grans i petites, per poder entendre críticament l’allau inabastable de informació i de desinformació (rumors, mitges veritats o mentides, "fake news" i falsedats) que ens ofeguen.

Davant d’aquesta transformació, des de l’Ajuntament s’ha d’aprofundir encara més en el que ja fa temps que es treballa: l’Agenda Urbana. Sant Feliu ha estat escollida ciutat experiència pilot a nivell de l’Estat per a desenvolupar-la, recollint el full de ruta que volem per al nostre futur; sense perdre de vista que la transparència i el retiment de comptes, son elements imprescindibles de la gestió i la política locals.

Cal doncs, com hem fet durant tots aquests anys, garantir la informació i la transparència, per promoure una ciutadania empoderada i amb capacitat de fer la seva aportació al projecte col·lectiu de ciutat.

C. 1. Participació per a l'aprofundiment democràtic.

L’opinió ciutadana ha de marcar les decisions sobre la gestió dels serveis a la ciutat, més enllà de la participació cada quatre anys a les eleccions municipals.

Cal promoure la implicació de la ciutadania en la presa de decisions i disseny de les polítiques públiques, promovent la seva participació en processos deliberatius, com s’ha fet en la consulta sobre el futur de la ciutat, coincidint amb l’impuls del soterrament. I, anant més enllà, implicar al teixit social directament en la gestió de serveis i accions públiques, com és en el cas de la Gestió Col·laborativa.

● Realitzar consultes ciutadanes sobre temes estratègics de ciutat, de manera sostinguda en el temps, que es poden celebrar per iniciativa del propi Ajuntament o a proposta de la ciutadania, tal i com preveu el Reglament de Participació Ciutadana. Tot garantint, per a la seva realització, informació clara i suficient prèvia sobre l’objecte de la consulta i, posteriorment ala seva celebració, informació i seguiment sobre la implementació de la decisió aprovada a la consulta. Realitzar consultes ciutadanes sobre temes estratègics de ciutat.
● Garantir el desenvolupament de les actuacions de govern obert, a partir del que és recull als nous instruments: Reglament Orgànic Municipal, ordenança de Transparència i Administració Electrònica i Reglament de Participació i Col·laboració.
● Desenvoluparem actuacions, entorn de la viabilitat de XarxesMunicipals, per reduir la bretxa digital i fomentar projectes de formació i d’acompanyament a famílies i persones grans que queden excloses de serveis i recursos. Així mateix, proporcionarem eines perquè totes les nenes i els nens escolaritzades puguin accedir a Internet.
● Continuar el desplegament de la Gestió Col·laborativa a serveis municipals, per implicar al teixit associatiu en la gestió d’aquests. Tot consolidant l’inici d’aquest model ja implantat en la gestió de dos centres cívics (Tovalloles i Mas Lluí).
● Completar l’actualització dels reglaments dels reglaments dels consells de participació, iniciada en el present mandat.
● Elaboració de la guia de suport i foment de l’activitat de voluntariat.
● Fomentarem l’associacionisme, donant suport a l’impuls d’entitats, com a instruments de participació i organització de la ciutadania, i promovent les seves activitats i la seva intervenció en la definició de polítiques públiques.

● Dinamitzarem la Plataforma “Decidim” com a canla de participació ciutadana, tot promovem el coneixement i la seva utilització entre la ciutadania.
C.2. Transparència i accés a les tecnologies de la informació a l’abast de tothom.C. 2. Transparència, comunicació i dret a la informació de la ciutadania.
Ja fa anys que l’Ajuntament de Sant Feliu és reconegut amb el 100% dels indicadors de Transparència. I amb la voluntat de continuar garantint l’accés de la ciutadania a tota la informació relacionada amb la gestió dels interessos comuns continuarem treballant per mantenir aquest alt nivell de transparència., tot enfortint i donant suport als mitjans de comunicació públics i de proximitat.

● Continuar garantint el compliment del 100% dels indicadors de transparència, a partir del desplegament de l’Ordenança de Transparència i Administració Electrònica de l’Ajuntament.
● Garantir el suport a la tasca de la Sindicatura Municipal de Greuges, com a institució que contribueix a reforçar la mediació amb la ciutadania en defensa dels seus drets.
● Garantir uns mitjans de comunicació municipals oberts i participatius, tot recuperant el funcionament del Consell de Comunicació.
● Garantir l’adaptació de la Ràdio municipal a les noves realitats del segle XXI, com a espai de generació de continguts informatius multi-canal i de trobada i participació Ciutadana. Generant sinergies amb les altres publicacions locals, així com promovent experiències de comunicació veïnals i comunitàries que plantegi la ciutadania.
● Treballar a nivell metropolità per impulsar una televisió pública supramunicipal, que podria partir de la reconversió de Betevé.
● Donar suport al desenvolupament de mitjans de comunicació impulsat per associacions sense ànim de lucre, amb criteris d’equanimitat, transparència i foment de la pluralitat i diversitat informatives.
● Facilitar a entitats i moviments socials espais de creació i emissió de continguts audiovisuals propis.
● Impulsar una estratègia de foment i suport a projectes tecnològics per al desenvolupament de codi obert i programari lliure.
● Desenvolupar el Pla d’Inclusió Digital que recull un conjunt d’actuacions per millorar l’accés a eines digitals i vol afavorir la ca capacitació de la ciutadania en el seu ús. Tot donat continuïtat, també, a la instal·lació de punts wifi de connexió gratuïta, i la realització d’actuacions d’alfabetització digital per a les persones i col·lectius que ho requireixin.
● Donar continuïtat a la instal·lació de Punts wifi de connexió gratuïta, i al Pla d'Inclusió Digital que recull un conjunt d'actuacions per millorar l'accés a eines digitals i facilitar la capacitació de la ciutadania en el seu ús.
● Mantenir la coordinació amb els centres educatius, per a l’ús inclusiu de la tecnologia, i el desenvolupament d’activitats de co-innovació educativa i social.
● Treballar en l’àmbit comarcal o metropolità per impulsar productes de qualitat que facilitin l’educació mediàtica i digital dels nens, les nenes i adolescents.
● Mantenir l’agenda digital institucional, que permet a qualsevol ciutadana o ciutadà conèixer les activitats, reunions o tasques, que desenvolupen diàriament totes i tots els representants polítics del govern municipal.

C.3. comunicació i dret a la informació de la ciutadania.
En el marc d’un canvi de paradigma de la comunicació general, en el que cada cop és més present el domini del grans poders mediàtics, que ofeguen la visió plural de la realitat i fan més invisible la realitat propera, cal enfortir i donar suport als mitjans de comunicació públics i de proximitat, i afavorir la participació i iniciativa ciutadana en la generació de continguts informatius.
● Garantir uns mitjans de comunicació municipals oberts i participatius, tot recuperant el funcionament del Consell de Comunicació.
● Garantir l’adaptació de la Ràdio municipal a les noves realitats del segle XXI, com a espai de generació de continguts informatius multi-canal i de trobada i participació Ciutadana. Generant sinergies amb les altres publicacions locals, així com promovent experiències de comunicació veïnals i comunitàries que plantegi la ciutadania.
● Impulsar a nivell metropolità una televisió pública supramunicipal, que podria partir de la reconversió de Betevé.
● Donar suport al desenvolupament de mitjans de comunicació impulsat per associacions sense ànim de lucre, amb criteris d’equanimitat, transparència i foment de la pluralitat i diversitat informatives.
● Facilitar a entitats i moviments socials espais de creació i emissió de continguts audiovisuals propis.
● Impulsar en l’àmbit comarcal o metropolità productes de qualitat que contribueixin a l’educació ediàtica i digitals dels nens, les nenes i adolescents.
C.43. Organització i funcionament Ajuntament. eficiència i proximitat.
Hem treballat en la definició d’estratègies integrals sobre govern obert, transformació tecnològica i canvi cultura organitzatiu, tot i el marc actual amb el que ens enfrontem de crisi i de limitacions normatives que pateix l’administració local. Ho continuarem fent possible, preocupant-nos especialment de fer accessible l’administració a la ciutat i reforçant els recursos i condicions de les treballadores i treballadors públics.
● Desenvolupament de l’Agenda Urbana, de la que Sant Feliu és projecte pilot a nivell de l’Estat, per tal d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, com a eina de planificació estratègica per potenciar les oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització.
● Mantenir el Pla de Responsabilitat Social, adoptat per l’Ajuntament, com a una concreció dels compromisos socials i ambientals que aquest ha de desplegar com a organització.
● Consolidar l’estratègia d’Administració digital, aplicada en 124 projectes, distribuïts en tres àmbits (Persones, Territori i Governança) Continuar garantint el desenvolupament d’accions per assegurar l’accessibilitat i la qualitat de la informació pública per tal que sigui comprensible i estigui permanentment actualitzada.
● Creació d’una empresa pública municipal, que faciliti la municipalització de serveis, per millorar i modernitzar la gestió dels interessos públics comuns.
● Creació d’una empresa pública municipal, per a modernitzar i millorar la gestió dels béns i serveis municipals.
● Completar la elaboració de cartes de serveis municipals, que concreten els objectius i els criteris de valoració de cada un d’ells. Actualment ja elaborades en 21 serveis.
● En els impostos municipals i preus públics, continuar aplicant polítiques de contenció, de tarifació social en els preus d’aquells serveis que ho permetin, i de criteris de qui més té més aporti. Aplicar en la política fiscal el criteri de qui més té més pagui, dintre dels límits que permeti la normativa.
● Continuar desplegant i millorant mesures de bonificació de taxes i preus públics, amb criteris socials i ambientals.
● Continuar desplegant i millorant mesures de bonificació de taxes i preus públics, amb criteris socials i ambientals.
● Reduir la temporalitat de les treballadores i treballadors municipals, executant el pla d’estabilització aprovat.
● Aprovació de la Relació de Llocs de Treball municipal, tot substituint l’actual Catàleg de Llocs de treball.
● Cuidar del diàleg social amb la representació sindicals de l’Ajuntament, per afavorir el consens en la gestió i l’organització municipal.
● Treballar per impulsar el Consell d’alcaldes i alcaldesses metropolitans com a espai de debat estratègic de la mobilitat, l’ocupació, l’activitat industrial, l’habitatge, l’ordenació territorial i les infraestructures.i per acordar i avaluar línies d’actuació metropolitanes.

bottom of page