top of page

B. Sant Feliu habitable i sostenible, per a la transformació de la ciutat del futur. La transformació sostenible a mida de les persones


B. 1. La ciutat del futur
B. 2. Ecologisme per lluitar contra el canvi climàtic i defensar el bé comú
B. 3. Via pública de qualitat a tots els barris
B. 4. Drets dels animals
B. 5. Inversions

B. Sant Feliu habitable i sostenible, per a la transformació de la ciutat del futur. La transformació sostenible a mida de les persones

El soterrament és una oportunitat per a millorar tota la ciutat, no només en l’àmbit concret en que aquest actua, sinó en tot el seu conjunt. En el proper mandat. tenim l’oportunitat d'acabar de definir la futura planificació del municipi, sempre amb coherència amb el nostre model de ciutat.

En aquest sentit, treballarem per continuar guanyant nous espais públics i equipaments de qualitat, espais quotidians on transcorre la major part de la vida individual i col·lectiva: hi treballem, descansem, gaudim, estimem, fem cultura, ens eduquen i eduquem, acompanyem i cuidem… Son indrets fonamentals per al dret a la vida.

Sant Feliu aborda el repte de créixer des de dins, generant un centre potent, des de Laureà Miró a la Rambla Marquesa de Castellbell, connectant barris (Can Maginàs - La Salut, Can Llovera - Can Calders, Roses - Can Nadal), amb espais verds i ciutadans.

Els propers anys estaran marcats pel desenvolupament de les obres del soterrament de les vies del tren, durant els quals ens hem d’ocupar de que aquestes continuïn avançant segons el calendari previst com fins ara, i que la seva realització afecti el menys possible la vida ciutadana.

B. 1. 1. Desenvolupament de les obres del soterrament i el posterior planejament.

● Desenvoluparem la superfície del soterrament, a partir de les conclusions i de la consulta ciutadana realitzada, per recosir la ciutat, guanyar nou espai verd i públic i consolidar un gran centre de ciutat entre Laureà Miró i Rambla Marquesa de Castellbell.
● Mantindrem la coordinació estable amb ADIF i Ministeri, pel seguiment de les obres, i garantirem el compliment dels compromisos en la seva realització.
● Continuarem garantint la informació i l’atenció a la ciutadania durant l’execució de les obres, de manera coordinada entre d'ADIF i l'Ajuntament. Es seguiran realitzant actes públics i informant puntualment sobre l'avenç i afectacions de les obres.
● Continuarem desenvolupant les mesures de mobilitat transitòries (aparcament, circulació de persones i vehicles...), adaptades a l’evolució de les obres, i procurant la reducció de l’impacte en la mobilitat.

B.1. 2. Planejament urbà. Construint la ciutat de les properes dècades a mida de les persones.

● Farem un planejament urbanístic respectuós amb la ciutat existent, i comptant amb la participació de la ciutadania.
● Desenvoluparem el planejament en l’àmbit de les obres del soterrament, a partir de la proposta aprovada en consulta ciutadana el novembre del 2021.
● Promourem la participació quotidiana en les decisions de millora de la ciutat, incloent passejades ciutadanes de reconeixement de l’espai.
● Completarem la millora dels entorns de les escoles, pacificant-los i fent-los més amables per a les famílies.
● Finalitzarem el planejament urbanístic del sector Les Grases / carrer Mataró, que preveu la seva ordenació, ampliació i millora de la zona industrial, i la creació d’espais de pre-parc al Parc Natural de Collserola.
● Executarem el planejament de la finca Can Monmany, al carrer Eugeni d’Ors, afegint nous espais verds i d’estada per a la ciutadania, generant habitatge i equipament públic.
● Desenvoluparem el planejament i ordenació urbanística de la zona de la riera de la Salut /Polígon Masor, que ha de ser una de les portes d’entrada a Collserola. Durant aquest mandat ja s’han iniciat els estudis previs.
● Vetllarem pel bon desenvolupament del Pla de restauració dels terrenys de l’antiga pedrera de la Sanson i instal·lacions auxiliars, en els terrenys del Parc Natural.
● Impulsarem noves activitats econòmiques, vinculades a l’industria cultural (economia taronja) als terrenys ocupats per l’antiga cimentera, amb projectes sostenibles i respectuosos amb l’entorn natural.

B.1. 3. Planejament d’equipaments. Espais de qualitat a tota la ciutat i a l’abast de tota la ciutadania.

● Elaborarem un nou Pla director d’equipaments, en el marc de la transformació de la ciutat a partir de les obres del soterrament.
● (equipaments previstos: local de colles, espai escènic, comissaria de policia, espai de dones, espai esportiu Mas Lluí, espai de creació artística, Juan Carlos Navarro, equipament gimnàstica rítmica ...)

B. 2. Ecologisme per lluitar contra el canvi climàtic i defensar el bé comú .

És fonamental una transició justa cap un nou model de viure, treballar, consumir, moure’ns i relacionar-nos que aturi el canvi climàtic, preservi la biodiversitat, el sòl fèrtil i el cicle de l’aigua, per garantir una vida digna per a tothom, incloses les generacions futures.

En el present mandat hem iniciat el desplegament de diferents projectes de captació d’energia fotovoltaica. Ara, reforçarem les actuacions per a la producció d’energia neta, així com per a la reducció de residus, per fer front al canvi climàtic i als reptes que aquest ens planteja.

A més, el nostre patrimoni natural és un component essencial de la identitat de ciutat, amb el riu Llobregat i Collserola als dos extrems del municipi. La salut del territori incideix directament en la salut de la societat, i pot ser una font de serveis i oportunitats, de llocs de treball i d’activitat econòmica, com es demostra en els projectes de recuperació d’espais a Collserola o al Parc Agrari del Llobregat.

B.2. 1. Energia. Reduir els consums i foment de fonts renovables.

● Continuarem desenvolupant el Pla de Clima i Energia, aprovat per l’Ajuntament.
● Donarem continuïtat al desplegament del Pla d’inversions en equipaments per a l’estalvi energètic (“IDAE d’equipaments”), resultants de les auditories energètiques desenvolupades als 25 equipaments municipals.
● Instal·larem plaques fotovoltaiques als equipaments municipals. tot donant continuïtat als projectes iniciats en aquest mandat.
● Assessorarem i donarem suport a les empreses i les persones propietàries d’habitatges per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques o instal·lacions termosolars, i per a la conformació de comunitats energètiques.
● Desplegarem la comunitat energètica des de l’Ajuntament.
● Continuarem formant part de l’empresa pública Barcelona Energia, per garantir l’estalvi i el consum d’energia 100% verda.

B.2. 2. Residus. Reduir, reutilitzar i reciclar.

● Desenvoluparem el Pla de Residus Municipal, aprovat per l’Ajuntament, que preveu la recollida selectiva en els límits establerts per la Unió Europea: passar del 40% al 55%, abans de 2025.
● Aplicarem noves mesures en la recollida selectiva de residus, en especial al sector de grans productors, de control de contenidors, o instal·lació de contenidors per a noves fraccions, entre altres, tal i com es desprèn del pla de residus.
● Introduirem criteris de fiscalitat verda en línia dels acord presos a l’AMB, a la taxa municipal de residus.
● Aplicarem criteris de reducció de residus i la seva correcta separació per al reciclatge, als esdeveniments col·lectius de la ciutat.
● Continuarem apostant pel l’autocompostatge de la fracció orgànica, tant a habitatges, com a horts municipals.
● Desplegarem més punts de recollida de roba i d’oli domèstic.
● Introduirem la paperera de recollida selectiva con a element pedagògic i de correcta separació de residus, a tots els equipaments i a la via pública, en consonància amb la resta de polítiques de residus.
● Millorarem el servei de deixalleria municipal, amb la concepció de centre de recuperació i reutilització, tot coincidint amb la nova adjudicació del servei.
● Elaborarem el nou plec de neteja viària i recollida de residus, amb criteris d’eficiència i sostenibilitat, i millora de les condicions generals.

B.2. 3. L’aigua un bé comú.

● Implantarem el rec amb aigües recuperades regenerades.
● Ampliarem l’ús de les aigües regenerades per la depuradora, mitjançant la xarxa segregada ja construïda i amb participació Metropolitana.
● Augmentarem el reg de carrers i de parcs amb aigües regenerades, evitant el consum d’aigua de boca.
● Continuarem desplegant mesures de control i racionalització de consum a l’espai públic i als equipaments municipals, i fomentarem l’ús racional del consum d’aigua entre la ciutadania.

B. 2. 4. Mobilitat sostenible, per reduir la contaminació i afavorir la salut.

● Elaborarem un nou Pla de mobilitat urbana sostenible, en el marc de la transformació de la ciutat a partir de les obres del soterrament. que incorpori els itineraris de vianants i en bicicleta, així com les millores en el transport públic. Tot reforçant el concepte de “ciutat dels 15 minuts”, pel foment del desplaçament a peu a centres de treball i estudi, espais de lleure i zones verdes.
● Combatrem activament la contaminació ambiental provocada pel trànsit. Un cop modificada normativament la velocitat a 30 Km/h a tot el nucli urbà, garantirem el control d’aquesta norma i farem les intervencions necessàries a la via pública per afavorir-la.
● Introduirem clàusules en les contractes per obligar a les empreses prestadores de serveis municipals a reduir les emissions durant l’execució dels seus serveis, amb l’objectiu de reduir l’impacte mediambiental en les transformacions urbanes.
● Continuarem la renovació progressiva de la flota de vehicles municipals amb l'objectiu d'arribar a les 0 emissions, i la instal·lació de nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
● Completarem a xarxa de carrils bici ja planificada, garantint la connexió amb els municipis veïns.
● Desplegarem el servei AMBici, de bicicleta elèctrica compartida metropolitana.
● Estudiarem l’habilitació de cotxes elèctrics compartits de cessió municipals.
● Treballarem a nivell comarcal i/o metropolità per a la creació d’un park&ride , que doni servei a Sant Feliu i als municipis de l’entorn, per captar demanda provinent de vehicles privats, reduir les emissions de CO2 als municipis, i fomentar l’ús del transport públic.
● Ens continuarem oposant fermament a l’ampliació de l’aeroport del Prat, defensant el territori i un nou model de mobilitat.

B.2. 5. Collserola i El Llobregat. Producció d’aliments, protecció de l’entorn i el gaudi de les persones.

● Fomentarem l’activitat agrària, aplicant criteris de l’economia social i solidària, l’agricultura ecològica i la sobirania alimentària, per generar activitat econòmica i llocs de treball. A part dels projectes iniciats ja al Parc agrari i a Collserola.
● Afavorirem la implantació de pagesia professional a terres sense conrear del Parc Agrari.
● Implantarem un servei de dinamització agrària i foment dels productes de quilòmetre zero a la futura escola d’Hosteleria de Can Bertran.
● Desplegarem un projecte de nous horts urbans al carrer del Pla.
● Continuarem invertint en la millora de l’accessibilitat i gaudi ciutadà dels espais naturals, fent-los més agradables per al passeig, tant a la llera del riu com a Collserola.
● Posarem en marxa, amb el Consorci de Collserola, el tercer centre d'interpretació de la natura del Parc a la Masia de la Salut.
● Finalitzarem el Pla per a la protecció i preservació del patrimoni històric ubicat al Parc Natural de Collserola, iniciat a totes les masies públiques ubicades al parc.
● Finalitzarem la restauració de la Torre Abadal, de propietat municipal, i donarem ús a la finca com a explotació agrària i ramadera.
● Organitzarem visites escolars i de la ciutadania a la Masia municipal de Can Ferriol, que està restaurant una cooperativa de joves pagesos i pageses.
● Consensuarem amb la Generalitat i el Consorci del Parc Natural de Collserola, l’ús de la Torre del Bisbe, i cercar una entitat que gestioni la finca.
● Finalitzarem la restauració ambiental del Parc del Cerdanet.
● Regularem itineraris a peu i en bicicleta pels espais naturals, tot desenvolupant campanyes informatives sobre l'interès natural i biològic, i de conscienciació sobre l’ús social, educatiu i esportiu, d'aquests espais, amb la finalitat de preservar-los.
● Desenvoluparem corredors ecològics inter municipals, entre Collserola i el riu, en col·laboració amb la resta d’administracions de l’àmbit metropolità; dels que ja s’estan realitzant els estudis previs, en especial el de Can Miano que uneix Collserola amb el Garraf.
● Treballarem coordinadament amb l’AMB en el seguiment de la disciplina urbanística, el planejament, etc. dels nostres dos grans espais naturals, tot desenvolupant, entre d'altres, el Pla de Protecció del Parc Agrari.

B.2. 6. Educació i pedagogia ambiental. Per una ciutadania compromesa amb la sostenibilitat.

● Continuarem mantenint i potenciant el projecte “Escoles + sostenibles”, del que ja formen part totes les escoles de la ciutat, tot potenciant la sensibilització mediambiental i la sostenibilitat.
● Seguirem promovent entre la població en general la sensibilització mediambiental i la sostenibilitat, impulsant activitats socials i culturals de contingut ambiental i donant suport a les iniciatives impulsades per les entitats ambientals.
● Continuarem desplegant actuacions divulgatives que posin en valor la riquesa natural i agrícola del municipi.
● Ampliarem el Consell de Medi Ambient, incorporant-hi experts i moviments socials juvenils del municipi, i fixarem com a objectiu prioritari l’elaboració d’un pla que concreti l'estratègia local per fer front al canvi climàtic.

B. 3. Via pública de qualitat a tots els barris

Treballarem per la millora i la qualitat de la via pública, per tal de garantir-ne l’ús segur, confortable i accessible. Qüestions importants per a la garantia de la qualitat vida a la ciutat.

La pacificació dels nostres carrers i l’afavoriment de la mobilitat sostenible, també és important per a la garantia de qualitat de vida a la ciutat i, alhora, per a la lluita contra la contaminació i el canvi climàtic i la millora de la salut de les persones.

El transport públic, és factor fonamental per garantir la mobilitat de les persones de manera sostenible. El soterrament del tren, que obrirà l’oportunitat d’incrementar la seva freqüència de pas, i l’ampliació acordada del tramvia, ens situen en un escenari proper de millora substancial del servei de transport públic a la ciutat, però alhora s’ha de continuar treballant per millorar i ampliar el servei de bus que rep la ciutat.

B.3. 1. Manteniment i millora de la qualitat de l’espai públic.

● Continuarem amb actuacions de millora i remodelació d’espai públic, per generar un sistema d’espais públics de proximitat adaptats als diferents col·lectius que en fan ús, amb visió de gènere feminista i inter generacional. Tot cuidant de l'arranjament i adequació d’espais públics en els que cal una remodelació i adequació, per el seu estat o per la demanda de veïns i veïnes.
● Completarem el programa de revisió i remodelació de zones de lleure per infants i joves, tot contemplant els criteris d’accessibilitat i incloent-hi espais de joc inclusiu.
● Desplegarem la xarxa de refugis climàtics a equipaments públics, places i patis escolars.
● Dotarem de més ombra d’arbres els parcs públics, i desplegarem jocs d’aigua a més indrets de la ciutat.
● Donarem continuïtat i millorar els plans de millora de l’espai públic, comptant amb la participació ciutadana.
● Garantirem la correcta il·luminació dels carrers del municipi, tot aplicant criteris de gènere, amb la realització de passejades per concretar les millores de manera participada.
● Continuarem desplegant el Pla director de l’arbrat, amb el que ja s’ha multiplicat per dos l’espai d’ombra, per garantir la salut de les persones i la millora de la qualitat de vida; en l’estratègia d’Infraestructura Verda (IV).
● Aprovarem el Pla Director del Centre, contemplant la remodelació de la Plaça de la Vila i la de Lluís Companys, i els carrers de Vidal i Ribas, Torras i Bages i Joan Maragall amb Laureà Miró.

B.3 .2. Transport públic, per afavorir la mobilitat de les persones.

● En el marc del planejament a l’àmbit del soterrament, preveurem dos intercanviadors modals al centre de la ciutat, entre tren, Tram i autobusos, i un altre a l’avinguda Montejurra
● Garantirem l’impuls de l’extensió del Tram, acordada amb la Generalitat, fins a la confluència de la carretera Laureà Mirò amb carretera Sanson. I fomentar la perllongació futura a Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts.
● Ampliarem i millorarem el servei de bus a l’interior de la ciutat, tant de les línies de bus urbà com de les interurbà, aprofitant el soterrament de les vies del tren, incloent un corredor longitudinal de transport públic, unint Falguera, l'estació de tren i Mas Lluí, amb un servei ràpid i eficaç.
● Donarem continuïtat a la millora i accessibilitat de les parades de transport públic i vetllarem per l’adaptació del transport públic per garantir el seu òptim us a les persones amb diversitat funcional.
● Garantirem que la implantació del nou traçat del Tramvia, acordada amb la Generalitat fins a Laureà Miró amb Sansón i al polígon industrial el Pla, fent que respongui a un model permeable, segur i accessible; i fomentarem la seva prolongació futura fins a Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts.
● Instarem a l’Autoritat del Transport Metropolità el replantejament de les parades de bus i freqüències, per evitar fronteres amb Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.

B. 4. Drets dels animals.

El respecte a tots els éssers vius és una de les premisses que cal que es garanteixi en qualsevol societat civilitzada, tal i com volem que sigui la nostra. Sant Feliu fa temps que s’ha declarat formalment com a una ciutat amiga dels animals i defensora dels seus drets.

Una part important dels animals que viuen a la ciutat són aquells que anomenem de companyia. Cal que des de l’Ajuntament ens ocupem de que els seus propietaris siguin respectuosos amb el seu estat i amb l’ús que fan amb ells de l’espai públic, tot facilitant informació i millorant serveis i espais per al gaudi.

B.4. 1. Espais per a animals de companyia.

● Crearem la regidoria de Benestar Animal.
● Mantindrem el control de la població d’animals de companyia mitjançant un cens actualitzat, que permeti dimensionar quines polítiques públiques destinar-hi.
● Crearem el Consell de benestar animal.
● Desplegarem per la ciutat el nou model d’espais per a gossos, més amplis i acollidors, per a que esdevinguin llocs on gaudir dels animals, i no espais on simplement fer les seves necessitats.
● Impulsarem un centre d’acollida d’animals, mancomunat amb municipis de l’entorn.

B.4. 2. Educació en la tinença i el respecte als animals.

● Continuarem garantint una ciutat amiga dels animals, lliure de maltractes i respectuosa amb els seus drets.
● Garantirem l’accés d’animals de companyia als transports públics urbans, amb les condicions de seguretat pertinents.
● Desenvoluparem campanyes de sensibilització i seguiment de la tinença responsable, amb l’objectiu de garantir el comportament cívic de les persones propietàries d’animals, i el respecte i neteja de l’espai públic.
● Fomentarem les adopcions, acollides temporals i lluitarem contra el maltractament.
● Aplicar el programa Viopet per a l'acolliment temporal d'animals de dones que pateixen violència masclista.
● Impulsarem el desplegament de les mesures que es preveuen a la nova llei de Benestar Animal.

B.4. 3. Fauna de la ciutat i dels espais naturals.

● Promourem un control eficaç d’espècies invasores i plagues de manera ètica i responsable, per preservar la biodiversitat i la fauna autòctones i, amb elles, l’equilibri de l’ecosistema en el que vivim i la salut de les persones, sempre tenint en compte l’opinió de les entitats animalistes.
● Controlarem i protegirem els animals que viuen als parcs públics.
● Millorarem el suport en la gestió de colònies felines.
● Facilitarem la nidificació també a noves construccions, per una edificació més amable amb la biodiversitat.
● Donarem suport a les associacions animalistes i els refugis (santuaris) d’animals de la localitat.
● Generarem espais blaus (espais aquàtics) i espais verds de biodiversitat, als parcs públics.
● Reivindicarem la progressiva eliminació de la cacera a Collserola.

B. 5. Inversions

En aquest punt es recull el resum de totes aquelles inversions que proposem contemplar, per millorar els espais i equipaments públics, contribuint així a la millora qualitativa de la ciutats i dels seus serveis públics.

B.5. 1. Espai públic de qualitat a tots els barris.

● Prioritzarem les inversions per urbanitzar l’espai urbà alliberat pel soterrament, i cosir així la ciutat.
● Pavimentarem de nou la Plaça de la Vila i peatonalitzarem els carrers dels voltants.
● Reformarem la plaça interior i el parc infantil dels pisos Bertrand.
● Peatonalitzarem el carrer Eugeni d’Ors.
● Elaborarem un Pla de general de millora dels parcs infantils.
● Crearem noves àrees de gossos.
● Millorarem el passeig central de carrer Comte Vilardaga entre els carrers Carles Buigas i Frederica Montseny.
● Crearem una nova plaça, entre Joan de Batlle i Clementina Arderiu, davant dels habitatges Adela Barquín,
● Redactarem del projecte de remodelació del c/Santa Creu
● Remodelarem i millora del carrer Barcelona i tram final del carrer Falguera.

B.5. 2. Equipaments de qualitat i al servei de la ciutadania.

● Redactarem el nou Pla d’equipaments que incorpori les necessitats de la ciutat després del soterrament.
● Abordarem les necessitats específiques, conjuntament amb els col·lectius afectats, d’equipaments de la ciutat com són:
-Espai de colles
-Espai escènic i teatre
-Espais per la pràctica esportiva de gimnàstica rítmica
-Espai per la creació artística
-Espai per a les competicions de futbol sala
● Realitzarem el projecte de reforma integral del pavelló Juan Carlos Navarro.
● Crearem un Centre de Recursos per a Dones (CIRD) a la Plaça del Vuit de Març, coincidint amb el trasllat de l’oficina administrativa de la Policia Nacional.
● Iniciarem obres dem millora al Palau Falguera per garantir la seva preservació.
● Continuarem executant el Pla de millora de les escoles públiques per millorar els edificis i contribuir en la transformació dels patis escolars.
● Desenvoluparem el Pla de millora de les Escoles Bressol Municipals que contribueixi en la millora de confortabilitat dels infants i la comunitat educativa.
● Definirem i redactarem el Pla d’usos de la pastilla d’equipaments del Mas Lluí.
● Ampliarem el parc públic d’habitatges de lloguer.
● Redactarem el projecte de trasllat de la comissaria de la Policia Local.
● Posarem en marxa de l’institut d’Hoteleria a la Nau de Can Bertrand
● Posarem en marxa el nou CAP/CUAP de la Rambla, garantint un servei d'urgències 24h a Sant Feliu.

bottom of page