top of page

A. Un Sant Feliu cohesionat i a la mida de les persones. Polítiques per a la igualtat i el bé comú

A.1. Garantir la igualtat i l’escut social davant la crisi
A. 2. Dret a l’habitatge
A.3. Dret a l’educació per afavorir la cohesió social i garantir oportunitats
A. 4. Ciutat feminista i drets de ciutadania per viure la ciutat amb igualtat
A.5. El dret a la salut, un dret col·lectiu
A.6 Economia i treball, per generar oportunitats econòmiques i treball

A.  Un Sant Feliu cohesionat i a la mida de les persones. Polítiques per a la igualtat i el bé comú

El Sant Feliu del bé comú passa pel benestar de la seva ciutadania, la igualtat, la justícia social i viure de manera col·lectiva la ciutat.

Els darrers anys hem superat grans reptes, com el de fer front als efectes de la crisi econòmica iniciada al 2008 i que ens marcat durant masses anys; però sobretot una crisi sanitària sense precedents, de la que mai ens hauríem pogut imaginar els efectes socials i econòmics. La resposta a tot això s’ha sabut articular des de la unitat i el consens de ciutat, i l’enfortiment de les polítiques de justícia social desenvolupades pel govern municipal, prioritzant les persones, atacant les desigualtats i buscant l’enfortiment de la comunitat.

Ara, cal continuar sumant per protegir a les persones i guanyar en cohesió, per consolidar un model de ciutat en el que tots els projectes de vida es puguin realitzar des del respecte i l’equitat, en la que posem el dret a la salut i les cures al centre de la vida, així com els drets culturals; una ciutat que faci front a les discriminacions i desigualtats, on l'habitatge es consolidi com un dret bàsic i on l'especulació no hi tingui cabuda.

Sant Feliu en Comú Podem refermem el nostre compromís amb la construcció de la igualtat des de la quotidianitat i la diversitat, amb el feminisme i la defensa dels drets LGTBIQ+ i amb continuar treballant per una ciutat acollidora i intercultural, on el dret a gaudir de la ciutat ho sigui per a totes les edats. En definitiva, per una ciutat al servei de les persones, feminista i lliure de discursos d’odi i racisme.

Hem treballat i treballarem per una ciutat que garanteixi oportunitats per a tothom, amb treball digne i activitat comercial i econòmica sostenible i compromesa socialment, que tingui cura de la garantia de l’educació i la formació dels seus ciutadans i les seves ciutadanes.

A.1. Garantir la igualtat i l’escut social front a la crisi

Les desigualtats socials continuen presents a la nostra societat, en un context mundial que ha encadenat els efectes de diferents crisis econòmiques. Malauradament, la guerra a Europa ha provocat també l’increment del cost de l’energia, i els interessos bancaris posen en risc una vida digna per a les persones.

El treball per a la igualtat i la justícia social és una prioritat, el què farem marcarà la vida de moltes persones, la cohesió de la ciutat i el benestar general. Des del govern de la ciutat, durant aquest mandat, hem desplegat el Pla de rescat social, s’ha reforçat l’atenció social i els serveis a totes les persones, incrementant els recursos i els instruments.

El nostre compromís és reforçar aquest treball i generar nous instruments per tal de reforçar un escut social front a la crisi, tot millorant amb criteris d’equitat i de justícia els ajuts a les persones que els necessiten, que faci front a la desigualtat i cobreixi les necessitats vitals de la ciutadania.

A.1.1. Mesures per pal·liar els efectes de la crisi econòmica en la vida de les persones.

● Crearem una oficina de prestacions socials per centralitzar tots els ajuts destinats a les persones en risc d'exclusió i garantirem que tothom que ho necessiti, estigui connectat als sistemes de garantia de rendes existents.
● Impulsarem una renda local per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat, que simplifiqui i agrupi els diversos ajuts existents per a necessitats bàsiques i escolars, garantint una visió transversal i comunitària (individual, familiar i col·lectiva) en l’acció del Govern, contra les desigualtats i l’atenció a les persones.
● Revisarem els criteris tècnics i econòmics per millorar la gestió de la tarifació social, i la seva ampliació a d'altres serveis.
● Exigirem a la Generalitat de Catalunya la dotació de menjadors escolars a la secundària i la recuperació de les beques menjador en aquesta etapa.
● Seguirem desenvolupant el projecte de menjador i acompanyament escolar a adolescents i joves, mentre aquesta necessitat no es cobreixi des del govern de la Generalitat.
● Continuarem impulsant les targetes moneder per a l’adquisició de productes frescos per a persones en situació de vulnerabilitat, apostant per un model de garantia alimentària emancipador i no basat en l'assistencialisme.
● Promourem aliances amb els comerços de la ciutat per gestionar l’aprofitament dels excedents alimentaris i per la creació d’una cistella bàsica de productes amb preus assequibles per combatre l’alta volatilitat dels preus de l’alimentació.

A.1.2. Detecció i atenció a les persones en situació de necessitat.

● Mantindrem el suport i l’acompanyament a les famílies i persones soles, davant situacions de vulnerabilitat o davant del risc de patir-ne.
● Reforçarem les comissions socials a tots els centres educatius de la ciutat per tal de fer la detecció de situacions de risc dels infants i joves, realitzant un seguiment acurat per part de tots els agents educatius i socials del municipi.
● Exigirem a la Generalitat de Catalunya una gestió ràpida i eficaç dels processos vinculats a la Llei de Dependència.
● Consolidarem el programa de detecció de necessitats de la gent gran i de les famílies en situació de vulnerabilitat, tot dotant-lo de recursos estables per garantir aquest suport.

A.1.3. Polítiques socials per garantir una vida digna a tothom.

● Reforçarem les cures domiciliàries per a la gent gran amb l’objectiu que les persones que així ho vulguin puguin viure el major temps possible a la seva llar, tot treballant per a la universalització dels serveis amb l'aplicació de la tarifació social, i incorporant-ne de nous (psicològic, arranjaments a la llar...).
● Exigirem a la Generalitat de Catalunya una major dotació pressupostària per garantir el compliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
● Exigirem a la Generalitat de Catalunya que aporti a les administracions locals els recursos necessaris. per al desplegament de la Llei de Dependència, per poder ampliar i millorar els serveis del SAD (Serveis d’Atenció Domiciliària) i garantir així una vida digna a totes les persones amb dependència.
● Impulsarem suports per a les persones cuidadores que tenen a càrrec un familiar en situació de dependència.

A. 2. Dret a l’habitatge

El Pla Local d’Habitatge, aprovat en el mandat anterior, s’ha desenvolupat en els darrers quatre anys centrant els esforços en la creació d’un nou parc públic d’habitatges de lloguer. Així, s'han construït 145 habitatges de protecció oficial, als que cal sumar els 173 pisos de lloguer assequible de la borsa de lloguer municipal.

Malgrat no tenir la competència en aquesta matèria, des de l’administració local hem fet un pas endavant i hem actuat en defensa d’un dret fonamental com és el dret a l’habitatge. Ho hem fet de la mà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que ha impulsat la creació d’una empresa pública d’habitatge, en la qual ens hem integrat, per a garantir una òptima gestió del parc.

Ara, elaborarem un nou Pla d’Habitatge, que incorpori les noves oportunitats que es generaran amb la transformació de la ciutat, gràcies al soterrament.

A. 2. 1. Generació d’habitatge públic i assequible.

● Aprovarem el nou Pla Local d’Habitatge com a instrument per planificar i projectar la creació de nous habitatges públics de lloguer i avançar en la garantia d’aquest dret. Volem generar 400 habitatges nous de protecció oficial, en el període 2023 - 2030.
● Incrementarem, a mig termini, el parc d'habitatge per atendre les necessitats d’emergència social.
● Continuarem prioritzant les promocions d’habitatge públic de lloguer, tal i com ja s’ha fet en el desplegament del Pla d’Habitatge actual.
● Utilitzarem el dret de tempteig i retracte com a instrument per adquirir habitatges i poder-los posar al servei de les persones en situació de vulnerabilitat.
● Apostarem per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Un model d’habitatge, on s’afavoreix la capacitat d’autoorganització de col·lectius arrelats al territori, amb criteris de construcció ecològica, i on el sòl no deixa mai de ser públic.

A.2. 2. Ajuda i assessorament pel dret a l’habitatge.

● Desenvoluparem la Taula d’Emergència habitacional i contra la pobresa energètica, agrupant tots els agents implicats o sensibilitzats en la lluita contra els desnonaments i la pobresa energètica.
● Exigirem que el grans tenidors (entitats financeres, immobiliàries i fons d’inversió) no executin cap desnonament i donin una segona oportunitat a les persones endeutades, mitjançant contractes de lloguer social.
● Continuarem evitant els talls de subministraments bàsics i atorgant les ajudes que siguin necessàries per a evitar-los.
● Seguirem desenvolupant mesures per incentivar a persones propietàries de pisos, per tal de que els destinin al lloguer mitjançant la borsa local.
● Contribuirem a la creació d’una Unitat de Disciplina en habitatge, a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per donar suport als Ajuntaments en la tramitació de sancions per usos antisocials de la propietat com; habitatges buits, assetjament immobiliari, infrahabitatge, l’incompliment del deute de conservació o el no fer l’oferta de lloguer social obligatòria en el cas dels grans tenidors.
● Aplicarem l'increment de l’IBI als habitatges buits propietat de grans tenidors.
● Dotarem l’Oficina Local d’Habitatge amb els recursos necessaris tant per ampliar i reforçar l’assessorament en matèria d’habitatge, com el servei a les comunitats de propietaris/àries per a la rehabilitació d’edificis o el seguiment per fer front als abusos i males praxis que pateixen les persones llogateres. Aquest greuge s’incrementa entre els i les joves i es proposa crear canals de denúncia per ajudar a fer front a aquestes situacions.

A.3. Dret a l’educació per afavorir la cohesió social i garantir oportunitats.

L’educació és una de les eines fonamentals de cohesió social i de garantia d’igualtat d’oportunitats, tant dins com fora l’escola, i des d’una mirada de ciutat educadora. Per aquest motiu, defensem una educació pública, laica i de qualitat, que no deixi ningú enrere.

Sant Feliu continua patint greus dèficits a l’etapa secundària obligatòria de l'escola pública, que es manifesten en un alt grau de segregació escolar en aquesta etapa i en una saturació dels dos únics centres públics. Per tal de corregir aquesta situació anòmala i acabar amb aquesta excepcionalitat, és imprescindible que una ciutat capital de comarca com la nostra, i cada cop més a prop dels cinquanta mil habitants, afegeixi el més aviat possible un tercer institut públic d’ESO i Batxillerat a la seva dotació d’escola pública.

Abordem aquest objectiu des de la implicació, havent destinant molts recursos econòmics a una competència del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Així, durant els darrers anys, hem dedicat molts recursos a la millora dels centres educatius públics, al suport a la comunitat educativa, o ala generació de programes educatius, com el de "Cordes a primària", per enriquir els projectes educatius dels centres escolars.

Seguirem garantint els drets dels nostres infants, sense deixar d'exigir a la Generalitat de Catalunya la dotació dels recursos necessaris per a la millora dels centres educatius i per augmentar la qualitat educativa. Exigirem també a l’administració competent que lideri accions per reduir la segregació escolar al municipi.

A.3.1. Suport i millores a l’escola pública.

● Mantindrem l’Oficina Municipal d’Escolarització per donar suport als centres educatius i a les famílies en el procés d’escolarització dels infants i joves, i la dotarem dels recursos necessaris per liderar la lluita contra la segregació escolar.
● Treballarem per afavorir una distribució equilibrada en els centres educatius de la ciutat, que garanteixi la diversitat, responent a les estratègies recollides al Pacte contra la segregació escolar.
● Cedirem els terrenys per a la construcció d'un tercer institut públic d’ESO i Batxillerat, per tal d’exigir a la Generalitat de Catalunya la seva construcció i implantació.
● Treballarem per garantir, durant el mandat, la posada en marxa de l’escola d’Hosteleria ubicada a Can Bertran.
● Continuarem garantint la cobertura del 100% de la demanda a les escoles bressol municipals i exigirem a la Generalitat de Catalunya que faci efectiva la universalització de l’etapa 0-3, és a dir, que sigui una etapa gratuïta i per a tothom.
● Seguirem invertint en la millora dels centres educatius de Sant Feliu, prioritzant la remodelació dels patis i dels edificis escolars; i reclamarem a la Generalitat de Catalunya les quantitats invertides, doncs és l'administració que les hauria d'assumir.
● Realitzarem un pla de millores dels centres 0-3, per tal de garantir un estat òptim dels centres educatius de referència de la petita infància.
● Continuarem reclamant a la Generalitat de Catalunya la gestió municipal del manteniment de les escoles públiques que encara no la tenen (escola Nadal i escola Miquel Martí i Pol), amb els seus recursos associats.
● Garantirem al llarg del mandat, la posada en marxa del projecte local d’Auxiliars de Conversa, dotant a cada centre educatiu d'una persona referent, que ajudi a millorar el nivell oral de llengua anglesa.
● Impulsarem els Projectes de Diversificació Curricular als dos instituts públics de la ciutat, per prevenir l'absentisme i fomentar que el màxim d'alumnes assoleixin la titulació del graduat d'ESO; sense deixar d'exigir a la Generalitat de Catalunya l’ampliació de la oferta formativa de programes de transició al treball i de qualificació professional.
● Treballarem per ubicar l'escola de persones adultes Mestre Esteve en un equipament més proper al centre de la ciutat.
● Implementarem programes locals de mentoria per a la infància i el jovent d’entre 12 i 18 anys identificada com a absentista o en risc de ser-ne.
● Vetllarem per la coordinació i ampliació de recursos per combatre l’assetjament escolar i per tenir cura de la salut mental de l’alumnat.
● Ampliarem l’oferta de places Formació Professional pública, prioritzant l’impuls de la FP Dual. Ho farem elaborant estudis de les necessitats educatives territorials, implicant a les famílies en la diagnosi i creant els Consells de la FP, amb participació de tota la comunitat educativa local.
● Estudiarem alternatives per garantir una bona climatització als centres educatius, adequant-los a la nova realitat climàtica mitjançant l’ús d’energies verdes i fomentant instal·lacions educatives més eficients energèticament.
● Consolidarem els tallers del Servei d’orientació i acompanyament a famílies, dirigits a docents i pares i mares, per enfortir competències i millorar l’educació emocional d’infants i adolescents, en coordinació amb altres programadors d’accions similars.
● Reprendrem, en la mesura que sigui possible, el pla d’ocupació de vetlladors/es per donar suport als centres educatius a infants amb necessitats educatives especials i altres necessitats socials.
● Continuarem impulsant les aules d’estudi a diferents equipaments de la ciutat.
● Reactivarem la Comissió i Protocol d’Absentisme als centres educatius.

A.3.2. Educació comunitària.

● Continuarem desenvolupant el Projecte de Ciutat Educadora i el Pla Educatiu d’Entorn afavorint projectes que contribueixin a la millora de l’èxit educatiu.
● Promourem als menjadors escolars el consum de productes de KM0 i/o agro-ecològics, en el marc del projecte escoles sostenibles.
● Continuarem impulsant la Xarxa 0-6 com a projecte d'acompanyament a la petita infància i les seves famílies.
● Fomentarem el voluntariat juvenil i el treball comunitari als instituts de la ciutat.
● Oferirem informació adequada sobre les beques i ajudes existents al jovent del municipi, i garantirem un efectiu acompanyament extraescolar.
● Vincularem els centres educatius amb espais públics de l’entorn (com parcs o places) per desenvolupar activitats curriculars i extra curriculars, amb participació de les famílies, a través de les accions del catàlegs.
● Posarem en funcionament el nou Consell Educatiu de Ciutat com a evolució del Consell Escolar Municipal, en el que es reconeixerà a les entitats de l’entorn com a agents educadors de la ciutat.
● Continuarem donant suport a la participació de les famílies, a través de les AFAs de la ciutat.
● Garantirem les condicions necessàries perquè es puguin desplegar els projectes educatius d’escoles i instituts, dins i fora de l’horari lectiu, en clau Educació 360.
● Inclourem mecanismes per escoltar la veu d’infants i adolescents, a tots els processos de participació ciutadana.
● Revisarem i actualitzarem el Programa Municipal d’Activitats Educatives (PMAE).

A. 4. Ciutat feminista i drets de ciutadania per viure la ciutat amb igualtat

Volem una ciutat que es construeixi quotidianament en igualtat i amb diversitat, obertament feminista i LGTBIQ+, acollidora i intercultural, on el dret a gaudir de la ciutat estigui garantit per a totes les edats. El nostre és un projecte que ha anat construint un model de ciutat al servei de les persones, feminista i lliure de discursos d’odi i racisme, que des de la diversitat, impulsa processos d'apoderament comunitari.

Tota persona que visqui a Sant Feliu ha de tenir garantit l’accés a l’exercici de dels drets de ciutadania. En aquest sentit, la cultura i l’esport contribueixen a conformar una societat de persones crítiques i amb capacitat d’independència, actives, saludables, i compromeses amb la seva comunitat.

i l'exercici d'aquests drets i llibertats només es pot garantir en entorns segurs, i per això, les polítiques de seguretat, elaborades des d’una visió comunitària i transversal, són fonamentals per a la cohesió i la convivència.

A.4. 1. Cultura de tothom i per a tothom.

● Concretarem el nou Pla estratègic de cultura per al període 2024 – 2029, definint les prioritats estratègiques en l’acció cultural per als propers anys.
● Reforçarem el paper del Consell de Cultura, tal i com preveu el seu nou reglament, com a òrgan viu de coordinació i deliberació sobre la cultura a la ciutat.
● Continuarem impulsant l’acció cultural a les escoles (lectura, arts escèniques, arts plàstiques i patrimoni), amb projectes concrets i compartits entre escoles, entitats de la ciutat i Ajuntament.
● Garantirem l’accés a les activitats culturals, amb costos reduïts o d’accés lliure.
● Crearem un bo jove cultural, tot aprofitant plataformes existents com la de l’app jove i la moneda local.
● Donarem suport a la creació artística, amb iniciatives com l’impuls d’un programa de beques o de mecenatge, que tinguin retorn a la ciutat.
● Impulsarem iniciatives de recerca, de manera coordinada amb l’Arxiu Comarcal i altres entitats.
● Ajustarem les programacions culturals anuals, prioritzant-ne la qualitat, la continuïtat en el temps, les sinèrgies i la concertació entre els diferents agents de la ciutat.
● Promourem els símbols d’identitat de Sant Feliu, aprofundint en les polítiques de patrimoni cultural, prioritzant la rosa, el patrimoni històric i l’imaginari de la cultura popular.
● Continuarem apostant decididament per la poesia, com a signe d’identitat de la ciutat, amb accions com el festival “Setmana de la poesia” o el premi Martí Dot per a joves poetes en català, un dels més antics i prestigiosos de Catalunya, que en els darrers anys s'ha revitalitzat..
● Seguirem apostant per la difusió de grups i artistes locals, amb especial atenció als emergents, tot incorporant la seva participació a la programació cultural de la ciutat.
● Vetllarem per a què la la cultura es preservi també als espais naturals, a partir de la recuperació del patrimoni públic de Collserola, que ja està en marxa; i d'altres àmbits d’interès com poden ser les mines d’aigua, la construcció de pedra seca, etc.
● Promourem les activitats culturals a la Biblioteca Montserrat Roig, com a centre de cultura a la ciutat, amb la literatura com a eix prioritari.
● Continuarem fent del Centre de Normalització Lingüística Roses, el referent de la formació, l’assessorament i la promoció de l’ús de la llengua catalana de la ciutat, tot impulsant polítiques de suport a l’ús del català a tots els àmbits.
● Cooperarem amb d'altres administracions dels territoris de llengua catalana, amb l'objectiu de desenvolupar el patrimoni lingüístic i cultural comú.
● Donarem continuïtat al desplegament del Pla de Memòria Democràtica, amb especial atenció al treball en l’àmbit educatiu de la ciutat.
● Promourem la programació cultural compartida, amb participació d’entitats locals de tot tipus.
● Continuarem fomentant la col·laboració públic privada en l'àmbit de la cultura, incorporant el teixit econòmic i comercial en la realització de l'activitat cultural de la ciutat.
● Planificarem els nous equipaments culturals, en el marc de la redacció d’un nou Pla d’equipaments, que tingui en compte la transformació de la ciutat, un cop finalitzin les obres del soterrament.
● Elaborarem el projecte per a la construcció d'un nou espai per a les entitats de cultura popular, que aculli la gran quantitat d’entitats i persones que s’agrupen a l'entorn de la cultura popular a Sant Feliu, i doni resposta a les seves necessitats diverses.
● Elaborarem el projecte d'un nou espai escènic (teatre), polivalent i adaptat a les noves necessitats.
● Desenvoluparem un Pla de comunicació cultural, que contribueixi a millorar el coneixement i coordinació entre entitats, i la difusió de les activitats a la ciutadania en general.
● Elaborarem un estudi per a la descentralització de l’activitat cultural, per a que arribi als diferents equipaments i barris de la ciutat.
● Contribuirem a l’impuls d’accions culturals col·laboratives a l’àmbit comarcal i metropolità.
● Desenvoluparem un Pla d’acompanyament a les entitats culturals, per donar-los suport en les seves programacions, la cerca de nous recursos, o la disponibilitat d’espais per al desenvolupament de la seva activitat.
● Ampliarem la cobertura dels serveis de la moneda local a l'àmbit de la cultura, per afavorir la promoció cultural.

A.4. 2. Esport a l’abast de tothom.

● Actualitzarem el Pla estratègic d’esport de la ciutat, en el que es concretaran les prioritats estratègiques en l’àmbit esportiu.
● Vincularem de manera estreta els programes esportius amb els programes educatius i els programes de salut.
● Fomentarem la pràctica esportiva femenina i donarem tot el suport als equips femenins, per a què es puguin desenvolupar.
● Durem a terme actuacions i protocols que promoguin la visibilitat de les persones LGTBIQ+, i per a l'erradicació de les actituds LGTBIfòbiques, en l’àmbit de l’esport.
● Treballarem de manera transversal, i en coordinació amb les entitats esportives, per el foment de la pràctica esportiva inclusiva (en raó a la situació econòmica de les persones, a la seva diversitat, a la pertinença a grups específics...), i per a què tots els nens, nenes i joves, puguin participar de les activitats esportives.
● Fomentarem la pràctica d’e-sports en equips.
● Planificarem les futures instal·lacions esportives, en el marc d’un nou Pla d’Equipaments, tot prioritzant el desenvolupament de la reserva per a un equipament esportiu a Mas Lluí i la construcció d’un equipament per a la gimnàstica rítmica.
● Remodelarem les instal·lacions del pavelló Joan Carles Navarro per adequar-lo a les noves necessitats, així com la resta d'instal·lacions que ho requereixin.
● Redactarem el projecte d’ampliació del complex de piscines, per ampliar els seus serveis esportius.
● Fomentarem l’esport i les pràctiques esportives, no com a eines purament competitives sinó per a fomentar el treball en equip i els valors de l'esport, en coordinació de les AFAs .

A.4. 3. El feminisme com a eix transversal, per construir una ciutat igualitària.

● Desplegarem el quart Pla d’Igualtat.
● Avaluarem sistemàticament l'impacte de gènere de les polítiques públiques i elaborarem els pressupostos locals amb perspectiva de gènere.
● Continuarem incrementant els recursos per a l’abordatge integral de la violència masclista, tot incorporant la visió de les noves masculinitats.
● Exigirem a la Generalitat de Catalunya, més places d'allotjament d'urgència per a les dones que han patit qualsevol tipus de violència. i les seves famílies.
● Continuarem promovent l’impuls de metodologies de treball amb perspectiva de gènere i de lluita contra les violències masclistes, als centres educatius.
● Desenvoluparem i executarem el projecte del nou Centre d’informació i recursos per a Dones (CIRD) a la plaça del Vuit de març, a l’edifici que actualment ocupa la Policia Nacional.
● Continuarem enfortint la xarxa de dones mentores per acompanyar a les dones supervivents de les violències masclistes.
● Consolidarem el projecte de Punts Liles que dona suport a l’abordatge de l’assetjament, les agressions sexuals i lgtbifòbiques als espais públics d’oci de la nostra ciutat.
● Donarem continuïtat al suport i acompanyament en la creació de Punts Liles a les entitats, comerços i espais municipals.
● Crearem Portes Violetes, donant continuïtat al suport i acompanyament en la creació d'espais familiars de criança municipals, per fomentar la cultura de la corresponsabilitat.
● Avaluarem l’estat de salut de la població i del sistema sanitari del territori amb perspectiva de gènere i LGTBIQ+ a través de la generació d’indicadors que permetin la recerca i l’observació de la seva evolució, i serveixin de base per generar polítiques municipals preventives de salut pública.
● Continuarem realitzant Plans d’ocupació que feminitzin sectors tradicionalment masculinitzats , i afavorir la ocupació de dones que hagin estat víctimes de violència masclista.
● Posarem el feminisme al centre de les polítiques públiques, de forma transversal.

A.4. 4. LGTBIQ+ per fer Sant Feliu de totis, totes i de tots.

● Desplegarem el primer Pla LGTBIQ+, recentment aprovat.
● Impulsarem l'assessorament i acompanyament a persones i famílies, a partir del Servei d’Atenció Integral, recentment posat en marxa.
● Garantirem la coordinació amb els centres de salut, en l’atenció a les persones LGTBIQ+.
● Vetllarem per l’aplicació de protocols d’actuació envers les persones grans LGTBIQ+, en centres geriàtrics.
● Continuarem fent formació i pedagogia en col·laboració amb les entitats de dones i col·lectius LGTBIQ+, tant als centres educatius com a organitzacions i ciutadania en general; per tal de desenvolupar accions per a prevenir i actuar contra les situacions de discriminació per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual.
● Treballarem per a la no discriminació de persones LGTBIQ+ en l’accés i la promoció al món del treball. També contra la discriminació que poden patir les persones seropositives.
● Garantirem des de l’Oficina Local de l’Habitatge, la plena igualtat en l’accés a un habitatge de lloguer, trencant l’estigma que encara tenen les persones LGTBIQ+ a l’hora d’exercir el seu dret a un habitatge digne.
● Desenvoluparem suports i atenció a menors trans, per a l’acompanyament en la seva vida personal i ciutadana.
● Promoure la sensibilització i visibilització dels diferents models de diversitat LGTBIQ+.
● Establirem un Consell LGBTIQ+, convertint-lo en l’espai consultiu i de seguiment de l’execució del Pla Local LGTBIQ+, entre d’altres accions.
● Garantirem que l’oci nocturn de la ciutat és lliure de violències LGTBIQ+fòbiques i que aquests recintes són efectivament accessibles per a tothom, establint un contacte directe i permanent amb les entitats privades d'oci de Sant Feliu.
● Ens adherirem a la xarxa de municipis LGTBIQ+. Pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere; per a compartir experiències, crear sinèrgies i sumar voluntats en la defensa del dret de totes les persones a estimar, a viure i a ser.

A. 4. 5. Infància , garantir la seva participació i les seves necessitats.

● Posarem en marxa el Pla Local d’Infància i Adolescència, iniciat en el mandat anterior, com a instrument per ordenar i definir les prioritats en temes d’infància i adolescència a la ciutat i que ens servirà també per obtenir el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància, reconegut per UNICEF.
● Posarem en marxa un Consell Municipal d’Adolescents, com a continuïtat del Consell d’Infants, per crear un espai de participació on els i les adolescents puguin exercir els seus drets com a ciutadanes i ciutadans en els temes directament relacionats amb el seu col·lectiu, i també per a què pugui esdevenir un observatori de la ciutat, a partir de la mirada adolescent, per millorar aspectes del municipi que passen desapercebuts per als adults.
● Recuperarem els patits oberts de les escoles, per facilitar el joc i l’esbarjo de nens i nenes en horaris no lectius.

A.4. 6. Joventut, garantir la seva participació i les seves necessitats.

● Desenvoluparem el pla de Joventut, i promourem espais de reflexió i debat.
● Garantirem l’accés a la informació al jovent, especialment sobre totes aquelles qüestions que els hi puguin afectar o interessar (treball, habitatge, formació, activitats...), a partir del Punt d’informació Juvenil, del Casal de Joves, dels punts d’informació als instituts, i de la JovApp.
● Promourem entre el jovent la seva participació activa en els espais de reflexió i treball col·laboratiu.
● Ampliarem la disponibilitat horària d’equipaments municipals per atendre la demanda i les necessitats d’activitats de les i els joves.
● Fomentarem l’associacionisme com a eina de formació de participació i cohesió social, donant suport tècnic, logístic i econòmic als projectes liderats per entitats juvenils, tot creant espais per a què les joves es puguin autogestionar.
● Continuarem garantint informació i atenció a la sexualitat, per tal de donar resposta a les necessitats reals del jovent. tot promovent una educació sexual completa, centrada en el consentiment.
● Impulsarem un model d’oci alternatiu per al jovent; participatiu, igualitari i gratuït. Un oci responsable que es desenvolupi en espais saludables.
● Apostarem per programes i activitats d’oci realitzades per joves, per a joves; on s’optimitzi l’ús dels equipaments.
● Impulsarem accions de prevenció de drogodependències i altres problemàtiques que puguin afectar a la salut de les joves, amb accions de mediació i intervenció als barris, comptant amb la participació i intervenció del propi jovent.
● Combatrem, a través de campanyes i formació, la pressió estètica i la gord fòbia, que pateixen fonamentalment les dones joves, i que deriva en una pèrdua de benestar emocional , arribant a ser el detonant de greus trastorns de conducta alimentària.
● Desenvoluparem suports per atendre i fer seguiment dels i les joves, en qüestions relacionades amb la salut mental.
● Fomentarem actuacions per afavorir l’ocupabilitat de les persones joves, en particular aquelles en risc d’exclusió.

A.4. 7. Gent gran, garantir la seva participació i les seves necessitats.

● Elaborarem un Pla integral de gent gran, de manera participada.
● Reclamarem a la Generalitat de Catalunya la dotació de noves places de residència i la creació d’un nou equipament per a la gent gran.
● Reclamarem a la Generalitat de Catalunya la garantia de transport assistit per a l'accés de la gent gran als centres de dia.
● Impulsarem el paper actiu de les entitats de gent gran en la vida de la ciutat, i la seva implicació en la gestió d’espais i equipaments del seu àmbit.
● Promourem la participació i visibilitat de la gent gran en tot tipus d’activitats (culturals, esportives, cíviques, etc).
● Desenvoluparem accions de sensibilització ciutadana sobre les discriminacions que poden patir les persones grans.
● Continuarem desenvolupant les accions per detectar i fer acompanyament de les persones grans que són víctimes d’algun tipus de maltractament.

A .4. 8. Persones migrades, ciutadania de ple dret

● Acompanyarem a les persones estrangeres en el seu procés d'incorporació a la ciutat, aportant recursos jurídics i socials. Així mateix, continuarem realitzant l'acompanyament a les persones respecte els tràmits d'estrangeria.
● Avançarem en el model de ciutat acollidora, ampliant les places per a persones refugiades.
● Continuarem treballant per a la integració dels menors no acompanyats que volen arrelar-se a la ciutat.
● Seguirem garantint l'empadronament a totes les persones del municipi per tal de que siguin ciutadans i ciutadanes de ple dret, i puguin accedir als serveis públics amb normalitat.
● Desenvoluparem el vigent Pla local de foment de la interculturalitat, la convivència i la no discriminació,
● Incentivarem la participació de les persones migrades en la vida de la ciutat, com a ciutadania de ple dret.
● Continuarem garantint l’acompanyament a les famílies monomarentals i monoparentalsi de les famílies que acabin de fer un procés de re agrupament familiar, per tal que puguin conciliar la feina o la formació amb, la criança i/o les tasques de cura.
● Oferirem assessorament legal i una xarxa de suport a les dones que treballen en l’àmbit domèstic i de les cures, independentment de la seva situació d'irregularitat.
● Combatrem qualsevol forma de racisme, xenofòbia, aporofòbia o intolerància, prioritzant la lluita contra els delictes d’odi i discriminació al municipi, tot dinamitzant la Xarxa Antirumors.
● Fomentarem la inserció laboral de les persones migrades, per tal d'afavorir la seva regularització.
● Continuarem promovent el coneixement de la llengua catalana entre les persones migrades, des del Centre de Normalització Lingüística.
● Promourem la participació de les persones nou vingudes al teixit associatiu i veïnal.
● Crearem del Consell de persones migrades, com a espai de reflexió, participació i treball.
● Garantirem l’atenció personal a joves amb diversitat funcional al Casal de Joves, per a que puguin gaudir de les accions que s’hi desenvolupen.

A. 4. 9. Drets de les persones amb diversitat funcional.

● Mantindrem els suports especialitzats i l’acompanyament a les entitats locals per tal de que esdevinguin entitats inclusives, especialment pel que fa a la inclusió d’infants i joves.
● Mantindrem el compromís amb les entitats de suport a les persones amb diversitat funcional i a les seves famílies.
● Continuarem donant suport a l’aula especialitzada per a infants de 0 a 6 anys amb pluridiscapacitat, a l’escola bressol municipal Tambor, i facilitarem la creació d’un projecte Respir per a les famílies d’aquests infants.
● Garantirem l’accessibilitat dels continguts comunicatius municipals (webs, documents, etc.), per a garantir l'accés a la informació de les persones amb diversitat funcional.
● Promourem l’oci inclusiu, per a què les persones amb diversitat funcional puguin participar de la vida comunitària i gaudir del temps lliure en igualtat.

A. 4. 10. Cooperació i solidaritat, ADN santfeliuenc

● Seguirem destinant el 0,7% dels ingressos municipals a la cooperació i al desenvolupament.
● Continuarem treballant estretament amb les entitats que realitzen cooperació internacional, per tal de fer visible el seu treball a la ciutat i sensibilitzar a la ciutadania.
● Fomentarem la cultura de la pau i dels Drets Humans a Sant Feliu.
● Aprofundirem en l'estratègia BDS (Boicot Desinversions i Sancions) evitant la compra pública, la col·laboració econòmica, esportiva, cultural o acadèmica amb l’Estat d’Israel, en solidaritat amb el poble palestí.

A. 4. 11. La seguretat ciutadana com a garantia de drets i llibertats.

● Redactarem el tercer Pla de Seguretat Local.
● Mantindrem la planificació d'incorporació i renovació d’efectius al cos de policia, així com la seva organització; tot garantint un Pla de formació contínua i estratègica, per millorar la intervenció policial i l’atenció a les persones.
● Continuarem desenvolupant actuacions de sensibilització sobre aspectes relacionats amb la seguretat i la convivència, amb especial atenció a l'educació viària a les escoles.
● Lluitarem contra la violència masclista, reforçant l’atenció i suport a les dones des del Servei d’Atenció a la Víctima (SAV), creat al 2020, i ampliant la col·laboració i coordinació amb la resta de serveis i administracions, en especial amb el cos de Mossos d’Esquadra.
● Garantirem el seguiment de totes aquelles persones vulnerables o víctimes d’algun tipus de violència específica, a través del SAV.
● Mantindrem la coordinació estable amb Mossos d’Esquadra, en coherència amb el model de policia de Catalunya, per optimitzar i millorar l’eficiència de les actuacions policials.
● Mantindrem la col·laboració estable amb el Parc del Cos de Bombers de Sant Feliu per tal de promoure tasques preventives, detectar situacions de risc, i garantir les actuacions en casos d’emergències.
● Desenvoluparem i aplicarem el Pla d’emergències de la ciutat, recentment aprovat; executant les inversions tecnològiques previstes, completant els plans sectorials i puntuals requerits, i realitzant accions de conscienciació i pedagogia.
● Elaborarem una nova ordenança de convivència, que substitueixi l’actual ordenança de civisme.
● Reforçarem el programa de Policia de Proximitat, iniciat en el present mandat, amb una visió comunitària que reforci la relació amb la ciutadania i millori l’actuació preventiva, tant en l’àmbit de convivència com en el de la seguretat.
● Desplegarem un nou programa d’Agent Tutor, per atendre i fer seguiment de les problemàtiques i necessitats dels infants en edat escolar (absentisme, violències, convivència...), en coordinació amb la comunitat educativa.
● Reforçarem les polítiques i actuacions de mediació i convivència, dotant-les de programes de treball amb educadors i/o agents de sensibilització.
● Contribuirem a consolidar taules metropolitanes per a l’abordatge integral i transversal en els àmbits de la violència de gènere, les addiccions, el sensellarisme, les polítiques de joventut, entre d'altres.
● Treballarem per impulsar la constitució de la Comissió Regional de Seguretat Metropolitana, tal i com preveu la Llei 4/2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i la pròpia llei de l’AMB; per tal de reforçar la coordinació i col·laboració a nivell metropolità.
● Exigirem a la Generalitat de Catalunya que els processos de selecció de policies locals es facin en una convocatòria unificada a nivell nacional (com ja es fa a País Basc, Astúries o Canàries), per estalviar recursos en els processos i garantir de manera àgil la cobertura de places disponibles.
● Planificarem la construcció d’una nova comissaria de Policia Local en el marc de la elaboració del nou Pla d’equipaments, per adequar-la a la plantilla d’agents existent i per millorar la qualitat del servei a la ciutadania.

A. 5. El dret a la salut, un dret col·lectiu

El dret a la salut és un dret fonamental. Per això, volem superar el marc competencial local, per tal de garantir universalment aquest dret en coordinació i col·laboració però també amb exigència, a les administracions responsables; posant l’accent en els aspectes de prevenció, promoció i atenció integrada, des d’una perspectiva comunitària.

La salut individual i col·lectiva depenen de molts condicionants, que amb la pandèmia de la COVID-19 es van fer encara més evidents: socials, econòmics, ambientals i laborals, entre d'altres. Més que mai, doncs, cal entendre la salut pública i l’atenció primària i comunitària com els pilars fonamentals per al desenvolupament d’un sistema sanitari sostenible, enfocat a la promoció, la prevenció i l’atenció integrada, longitudinal i continuada, i propera a les persones.

Davant d'aquesta realitat, els municipis tenim molt a dir i molt a fer, com administració més propera a les problemàtiques de l'entorn i de la comunitat. Per tot això;

● Revisarem el Pla Local de Salut, per adaptar-lo a les noves necessitats i emergències.
● Tindrem cura de la salut comunitària amb la participació de la població, institucions sanitàries i grups i col·lectius diversos, de manera coordinada amb el Consell de Salut i les Taules D’Acció Comunitària.
● Continuarem donant suport a les persones que no puguin fer front a les despeses per garantir el desenvolupament d'una vida saludable (salut bucodental, salut visual, ajudes tècniques i pròtesis, etc.).
● Garantirem la construcció d’una nova Àrea Bàsica de Salut (nou ABS/CAP), que incorpori un Centre d’Urgències d'Atenció Primària 24 hores, tal i com s’ha acordat amb la Generalitat de Catalunya.
● Promourem i desenvoluparem plenament la prescripció social per àrees (activitat física, cultura, gent gran, etc.), amb referents municipals i incorporant els actius al sistema informàtic de la Generalitat de Catalunya.
● Convertirem el Consell de Salut i els seus grups de treball en l’eina bàsica per desenvolupar plans d’acció comunitària, per millorar les condicions socioeconòmiques, culturals i ambientals de la nostra població.
● Millorarem la governança de les polítiques públiques alimentàries, així com el coneixement dels nostres sistemes alimentaris, i contribuirem a impulsar la creació de l’Observatori del Sistema Alimentari Metropolità de Barcelona i altres estudis i investigacions, per tal de poder disposar de dades actualitzades que ajudin a poder dissenyar millors polítiques públiques.
● Facilitarem la coordinació i cocreació de projectes d’alimentació sostenible amb els diversos agents implicats i la ciutadania.
● Farem de les polítiques de salut una política transversal. Cal que totes les regidories incorporin la perspectiva de la salut en les seves polítiques i avaluïn l’impacte en la salut, de les seves actuacions.
● Exigirem a la Generalitat de Catalunya la dotació de serveis i professionals per garantir la qualitat del sistema de salut, l’accés als serveis sanitaris i l’equitat territorial; amb especial atenció al transport sanitari, l’atenció primària i els serveis d'urgències.
● Exigirem la reversió de les retallades (com les dels serveis de pediatria, la reducció d’horaris dels CAPs, les privatitzacions de serveis, o les llistes d’espera immorals), i defensarem les condicions laborals i salarials dignes de les professionals.
● Continuarem dotant els equipaments públics d’aparells desfibril·ladors connectats al SEM, i oferirem programes formatius de primeres actuacions davant d'una aturada cardiorespiratòria, incorporant aquestes formacions a les escoles i instituts.
● Continuarem impulsant projectes de salut preventiva als centres escolars.
● Fomentarem els programes de prevenció i informació sobre consum de drogues i hàbits poc saludables
● Farem campanyes de sensibilització sobre la importància de la salut mental, la prevenció del suïcidi juvenil i la lluita contra l’estigmatització, utilitzant entre d’altres, els canals de comunicació habituals entre el jovent (xarxes socials).
● Treballarem amb la Generalitat de Catalunya per ampliar el servei de salut mental amb perspectiva comunitària, a l’equipament de referència ubicat a Pins d’Or.

A. 6. Economia i treball, per generar oportunitats econòmiques i ocupació.

Apostem per un Sant Feliu actiu amb comerç de proximitat vital i amb un model econòmic basat en el bé comú, responsable socialment i ambientalment. Un model que es fonamenti en la circularitat, per reduir la petjada ecològica.

Des de l’Ajuntament, hem treballat per a què la mateixa ciutat sigui un agent actiu en el desenvolupament local, amb polítiques transversals i actives per fomentar la ocupació i la formació, i especialment encaminades a abordar la situació de les persones en atur de llarga durada; formant a les que volen millorar la seva qualificació al llarg de la vida. També s'ha tingut especial cura del desenvolupament local, la indústria, i el turisme, contribuint així a que la ciutat registri un índex d’atur per sota de la mitjana de la comarca.

Continuarem apostant per a què la cooperació i la col·laboració entre Ajuntament i agents econòmics, socials i laborals, sigui el marc d’actuació des del que acordar iniciatives i suports per al foment de l’ocupació i l’impuls de projectes econòmics, amb la innovació com a una de les nostres prioritats.

A.6. 1. Desenvolupament econòmic, social i ambientalment sostenible.

● Mantindrem la Mesa per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social com a àmbit d'interlocució, debat i decisió sobre les iniciatives en l'àmbit de les polítiques d'ocupació i l'activitat econòmica.
● Donarem continuïtat a l’acompanyament i promoció dels projectes de responsabilitat social i ambiental entre el teixit econòmic, amb una estratègia de Territori Socialment Responsable. Com per exemple, en el desplegament de sostres d’energia fotovoltaica i energia termosolar.
● Desplegarem el projecte d’internacionalització, per a la promoció de la ciutat i captació de noves oportunitats econòmiques, prioritzant els projectes amb valors d’innovació social, tecnològica i de sostenibilitat, com en el cas de l’anomenada economia taronja.
● Promourem campanyes de consum sostenible i responsable.
● Continuarem impulsant plans de millora dels polígons industrials, amb una visió integradora en l’entorn urbà, incorporant els valors de l’ecoinnovació i la sostenibilitat per millorar els accessos, la mobilitat interna, la seguretat, la gestió de residus, serveis tecnològics, servei a les empreses i als treballadors i treballadores, amb l’objectiu de dinamitzar el teixit empresarial, fer-ho atractiu per ubicar-hi empreses d'alt valor afegit i crear ocupació de qualitat.
● Mantindrem la defensa de l’existència dels polígons industrials, com a pols d’activitat econòmica.
● Crearem un distintiu municipal de qualitat a les empreses que apliquin els plans d’igualtat, com a eina de justícia social.
● Crearem la figura de gestor/a de polígons i així millorarem i enfortirem la interrelació entre tots els polígons, per crear projectes conjuntament
● Farem una diagnosi de les necessitats formatives actuals, basada en la demanda del model productiu, amb l’objectiu d'oferir una oferta de formació professional adequada a la realitat actual del mercat de treball.

A.6. 2. Suport a l’ocupació, per generar i assegurar treball per a les persones.

● Continuarem desenvolupant i millorant el suport i ajuts a l’ocupació, tot adequant-los a la realitat de cada moment.
● Garantirem la coordinació entre els serveis socials municipals i el servei local d'ocupació, per tal de realitzar el seguiment de les persones amb necessitats d'ocupació al municipi. En particular aquelles en risc d'exclusió o en situació de vulnerabilitat.
● Garantirem la transparència de l’adscripció a Plans d’ocupació, revisant-ne de manera continua els criteris.
● Seguirem realitzant Plans d’ocupació que feminitzin sectors tradicionalment masculinitzats i que incloguin l’ocupabilitat de les persones joves, en particular aquelles en risc d’exclusió.
● Aplicarem criteris socials en la contractació pública, que permetin prioritzar la contractació d’empreses que afavoreixin la creació de llocs de treball amb criteris de justícia social, equitat i sostenibilitat.
● Capacitarem mitjançant la formació, a les persones en situació d'atur, tant en competències professionals com en competències de caràcter social.

A.6. 3. Comerç. local, factor per donar vida a la ciutat i generar activitat econòmica.

● Donarem suport al petit comerç local, amb instruments com la nova moneda local.
● Implicarem el teixit comercial i econòmic en les activitats socials i culturals
● Continuarem enfortint la xarxa de dones referents, del sector industrial i d’emprenedoria, amb programes de mentoria social i cooperativa.
● Donarem suport i acompanyament a les associacions de comerciants de la nostra ciutat.
● Fomentarem el repartiment sostenible de mercaderies, mitjançant la bicicleta (ciclologística).
● Dinamitzarem la relació comercial entre el parc agrari i el comerç local.
● Promocionarem i donarem suport a la reutilització, mitjançant iniciatives de venda de roba i altres productes de 2a mà.

A.6. 4. Economia Social, cooperativa i solidària. En suport a la innovació social i econòmica.

● Oferirem suport i assessorament a projectes cooperatius, prioritzant aquells amb sentit comunitari.
● Desenvoluparem projectes de formació i pedagogia sobre economia social i solidària, comptant amb el teixit educatiu; tal i com ja s’està fent de manera conjunta, entre els departaments d’Activitat econòmica i d’Educació, en la creació de cooperatives escolars.
● Aplicarem els criteris de l’Economia Social i Solidària en la contractació pública, per tal d'assolir el major nombre i qualitat possible en els objectius socials, ètics, mediambientals i d'innovació.

bottom of page